نگاشت ها در توابع مختلط

در کل سه راه حل کلی برای حل این مسعله ها وجود دارد با این سه تا راه حل میتوان این نگاشت ها را انجام داد پس در ابتدا ما یک سری توابع پایه داریم که نگاشت ان ها را بدست میاوردیم مثال : ابتدا باید این z را بر حسب این بنویسیم یعنی ما…