فازور چیست مدار های الکتریکی

فازورها در مدارها: تحلیل حالت دائمی سینوسی مقدمه‌ای بر فازورها در مهندسی برق، فازورها ابزاری قدرتمند هستند که برای ساده‌سازی تحلیل مدارهای حالت دائمی سینوسی استفاده می‌شوند. فازورها به ما این امکان را می‌دهند که توابع سینوسی، که با زمان تغییر می‌کنند، را به صورت اعداد مختلط نمایش دهیم. این کار معادلات دیفرانسیل را به…

مدار های الکتریکی مدار های مرتبه دوم

در کلاس گفته شد که باید بر اساس ان جریان سلف و یا ولتاژ دوسر خازن در انتها نوشته شود این مقادیر تا در نهایت به معادله دیفرانسیل دو بعدی رسیده باشیم این ها شروط اولیه میباشند همه را میتوان بر حسب جریان سلف نوشت یعنی معادله دیفرانسیل بر این اساس نوشته میشود یعنی جریان…