سوالات مهم نظریه زبان ها و ماشین ها ماشین تورینگ

Turing Recognizable Languages Turing recognizable languages, also known as recursively enumerable (RE) languages, are a class of formal languages that can be recognized by a Turing machine. Here’s a detailed explanation of what it means for a language to be Turing recognizable: Definition A language ( L ) is Turing recognizable if there exists a…

نظریه زبان ها و ماشین ها induction

this is that how it works این یعنی که اگر بتواند که اپسیلون را بپزیرد یعنی برده است یعنی در اینجا ما خود این کاشین را تغییر داده ایم یعنی ورودی را به یک چیز دیگری convert کرده ایم در اصل همان ماشین تورینگ را کانورت کرده ایم یعنی ورودی ماشین تورینگ کانورت شده است…