پردازنده پایپ لاین Risc_V

برای اجرای دستورالعمل‌ها در پردازنده ابتدا فرض را بر این می‌گیریم که هر دستور در یک سیکل انجام می‌شود. یعنی در یک سیکل، فقط یک دستورالعمل در مسیر داده حرکت می‌کند. سپس ایدهٔ pipeline(خط لوله) را برای کارایی بیشتر پردازنده ارائه می‌دهیم. ابتدا کارمان را با طرح یک مثال آغاز می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهید تعدادزیادی…

Details

فازور چیست مدار های الکتریکی

فازورها در مدارها: تحلیل حالت دائمی سینوسی مقدمه‌ای بر فازورها در مهندسی برق، فازورها ابزاری قدرتمند هستند که برای ساده‌سازی تحلیل مدارهای حالت دائمی سینوسی استفاده می‌شوند. فازورها به ما این امکان را می‌دهند که توابع سینوسی، که با زمان تغییر می‌کنند، را به صورت اعداد مختلط نمایش دهیم. این کار معادلات دیفرانسیل را به…

Details

مدار های الکتریکی مدار های مرتبه دوم

در کلاس گفته شد که باید بر اساس ان جریان سلف و یا ولتاژ دوسر خازن در انتها نوشته شود این مقادیر تا در نهایت به معادله دیفرانسیل دو بعدی رسیده باشیم این ها شروط اولیه میباشند همه را میتوان بر حسب جریان سلف نوشت یعنی معادله دیفرانسیل بر این اساس نوشته میشود یعنی جریان…

Details

سوالات مهم نظریه زبان ها و ماشین ها ماشین تورینگ

Turing Recognizable Languages Turing recognizable languages, also known as recursively enumerable (RE) languages, are a class of formal languages that can be recognized by a Turing machine. Here’s a detailed explanation of what it means for a language to be Turing recognizable: Definition A language ( L ) is Turing recognizable if there exists a…

Details

Markov Decision Process

A Markov Decision Process (MDP) is a mathematical framework used for modeling decision-making in situations where outcomes are partly random and partly under the control of a decision-maker. MDPs are used in various fields, including robotics, economics, and artificial intelligence, particularly in the area of reinforcement learning. Here is a detailed breakdown of the components…

Details

ناحیه های همگرایی در ریاضیات مهندسی

زمانی که ان به بینهایت میرود. باید برسی شود . بنا بر این میتواند ساده شود :این گونه میتوان این ان را نوشت مهم فقط این است . که پس باید بدین فرم دراوریم در پایان که بتوان این گونه نوشت و برای هر دو حالت هم مینویسیم که برای هر دو حالت نوشته باشیم…

Details